คุณตกลงที่จะไม่กระทำการที่ต้องห้าม ดังนี้

• ปลอมเป็นบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ หรือ ระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือ แสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้อง

    สัมพันธ์กับบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ

• ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทำการรบกวน หรือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อ

    กับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

• โพสต์ ส่งเสริม หรือ ส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

• รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลอื่น

• ใช้หรืออัพโหลดในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือ ที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย

    รหัสที่เป็นอันตราย หรือ ส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหาย หรือ ผิดพลาดได้ หรือ ทำให้เสียหาย

    หรือ รบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือ ของแพลตฟอร์มหรือบริการได้

• ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ

   มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง