การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ bigcatblanket.com คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี 

คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

และความตกลงของบุคคลดังกล่าวอยู่ในการเข้ารับผิดชอบต่อ (1) การกระทำของคุณ (2) ค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ 

หรือ การสั่งซื้อสินค้าของคุณ และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอม

จากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งาน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และการใช้บริการทันที