ห้ามใช้เว็บไซต์ของ bigcatblanket.com เพื่อเป็นการส่ง หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 

ข่มขู่รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามก อนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว 

ทำให้บุคคลอื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามก หรือ ผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้ หากคุณทำการส่ง 

หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเรา หรือ บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก

เนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหาย 

และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่เรา หรือ บุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป