แบรนด์ Big Cat ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกสินค้าของเรา ในกรณีสินค้ามีความผิดพลาด 

ที่คุณสามารถคืนสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากสาเหตุต่อไปนี้

1. สินค้าแตกต่างจากสินค้าที่คุณสั่งซื้อโดยสิ้นเชิง

2. สินค้ามีรายละเอียดไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้า ณ.เวลาที่คุณสั่งซื้อ

3. สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

4. สินค้าไม่ตรงตามจำนวนที่สั่งซื้อ

1 เงื่อนไขการคืนสินค้า

• สินค้าที่ซื้อจาก bigcatblanket.com หรือ แพลตฟอร์มของเราเท่านั้น

• สินค้าจะต้องไม่ถูกใช้งานและซักทำความสะอาด

• สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้ามี)

• ป้ายฉลากสินค้าต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย (Return tag)

2 สิ่งจำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

• หลักฐานการซื้อขาย (ใบกำกับภาษี-ใบเสร็จรับเงิน) กรุณาแนบมาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน

• กรณีสินค้ามีปัญหา กรุณาแนบไฟล์ภาพถ่ายในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

3 เงื่อนไขการรับคืน (Return & Refund)

   จะมีกรณีเดียวคือ การคืนเงิน โดยลูกค้าส่งคืนสินค้าภายใน 30 วัน หลังชำระเงิน จะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางเดียวกัน

   กับช่องทางที่ซื้อสินค้านั้นๆ หากเกินกว่า 30 แต่ไม่เกิน 365 วันหลังชำระเงิน จะได้รับเงินคืนในรูปแบบเครดิตสะสม (point) เท่านั้น

   เพื่อนำมาใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป