ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ bigcatblanket.com 

มีความถูกต้อง แต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในข้อมูล หรือ ราคาสินค้า เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยเร็วที่สุด และยังคงให้คุณตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป หากเราไม่สามารถ

ติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งสินค้าไปให้คุณ และคุณได้ชำระเงิน

สำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ หากราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง 

แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม ราคาสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ bigcatblanket.com ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไว้แล้ว ราคาสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ