คุณสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลานั้นๆ 

โดยคุณตกลงว่าจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ 

คุณไม่อาจเรียกร้องในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือ ข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือ ยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราว หรือ ถาวร ไม่ว่าเวลาใดๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆ 

โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ

หากคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือ การชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

เรามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ ระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ หรือ การเยียวยาอื่นใดที่เราอาจมีได้