เว็บไซต์ bigcatblanket.com ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ สมาชิกที่เคยถูกเราตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว 

ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

การใช้งานบนเว็บไซต์ พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับ

การให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือ ขอบเขตกฎหมายอื่นใด เมื่อเราแจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริง

และถูกต้องของตนเอง หากเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรามีสิทธิที่จะระงับสิทธิ

ในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือ ปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต

คุณจะต้องใช้นามจริง หรือ นามแฝง ( Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดี คุณไม่สามารถโอนสิทธิ 

หรือ ผลประโยชน์ หรือ รางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบนเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของคุณให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ 

และจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ bigcatblanket.com ด้วยตนเองเท่านั้น โดยคุณตกลงที่จะรับผิดชอบชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ 

ที่เกิดขึ้น ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ กรุณาแจ้งเราทันที หากคุณทราบว่า หรือ มีเหตุผลให้สงสัยว่า ความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน 

หรือ รหัสผ่านอาจถูกเปิดเผย หรือ มีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ เราอาจมีกิจกรรม หรือ โปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว หากสมาชิกได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นของรางวัล 

เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากเรา แต่คุณมีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือ ใช้อีเมลหลายชื่อ 

รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง คุณจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น 

และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ มีโทษปรับตามกฎหมายอาญา