แบรนด์ Big Cat จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บ

ทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณ หรือ บุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) 

รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ 

ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ ข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ 

ที่มีการส่งผ่านระบบของ bigcatblanket.com หรือ บุคคลที่สามใดๆหรือ ข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา 

จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือ ต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตาม ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย 

เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า 

ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือ การส่งต่อกัน หรือ 

การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์การไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ บุคคลอื่น หรือ บริษัทใดๆ สำหรับความสูญเสียใดๆ หรือ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น

โดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อมก็ตามจาก

• จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใดๆ

• การขายสินค้าให้คุณ หรือ การใช้งานสินค้านั้น หรือ การนำไปขายต่อโดยคุณ

• ข้อชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง 

ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และ/ หรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขสินค้า หรือ การไม่ปฏิบัติ

ตามคำแนะนำเรื่องการใช้งานสินค้า ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร