ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

• " bigcatblanket.com " " แบรนด์ Big Cat " "เรา" "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ www.bigcatblanket.com 

  ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

• "ลูกค้า" "คุณ" หมายถึง ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ผู้เยี่ยมชม ผู้ซื้อสินค้าและบริการ บนเว็บไซต์ www.bigcatblanket.com 

  ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย

• "แพลตฟอร์ม" หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บไซต์ และแบบมือถือของเว็บไซต์ ที่ดำเนินการและ/ หรือ เป็นเจ้าของโดย 

  บริษัท โจโซโค่ จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.bigcatblanket.com และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

  โดย bigcatblanket.com ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android)

• "เครื่องหมายการค้า" หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม

• "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง สิ่งที่ระบุ หรือ อาจระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า 

  ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น

• "ชื่อผู้ใช้" หมายถึง คำเฉพาะที่ใช้ระบุตัวเองสำหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ ซึ่งจะไม่มีชื่อผู้ใช้ที่ซ้ำกัน

• "รหัสผ่าน" หมายถึง อักขระ หรือ คำที่เป็นความลับสำหรับพิสูจน์และยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ 

  โดยรหัสผ่านควรจะเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

• "สินค้า" หมายถึง สินค้าที่มีสำหรับขายให้ผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม

• "ราคาที่ประกาศขาย" หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ผู้ซื้อ ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

• "Point" หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น มีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินบาทไทย 

  และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• "คำสั่งซื้อ" หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม

• "คำสั่งซื้อสมบูรณ์" หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยผู้ซื้อที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม 

  และชำระเงินค่าสินค้าและบริการเต็มจำนวนแล้ว รวมถึงมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอ้างอิงในการจัดส่งสินค้าครบถ้วน

• "วันทำการ" หมายถึง วันที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

• "ผู้ให้บริการของเรา" หมายถึง บุคคล หรือ บริษัทที่ให้บริการชำระเงินและจัดส่งสินค้าที่ถูกว่าจ้างโดย บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด เท่านั้น