เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 

หรือ ความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าบนเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง 

ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดผิด เป็นต้น ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และเราได้รับชำระเงินจากคุณ

ที่ถือว่าคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนราคาสินค้า