ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด

แต่ bigcatblanket.com หรือ บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบ

ดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือ การละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ 

ที่มีบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ ยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทุกข้อมูลและส่วนประกอบบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตาม

ของคุณได้ใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือ การละเลยเว้นว่าง

ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันที